Дата документа:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015 року.

Шановні акціонери!

 Публічне Акціонерне Товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн»

повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться

2 квітня 2015 в 11:00 за адресою:

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д (пр-т 50 – річчя Жовтня, 2 – Д)

(Приміщення конференц-залу другий поверх головного корпусу)

 Реєстрація акціонерів буде проводитись 0 2 квітня 2015 року з 10:00 год. до 10: 45 год.

Місце проведення реєстрації акціонерів: фойє конференц-залу ПАТ «НВП« Сатурн ».

Дата складання списку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24.00 годину 29 березня 2015 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн»

2 квітня 2015

1.         Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів 2 квітня 2015

2.         Обрання членів лічильної комісії.

3.         Звіт Голови Правління ПАТ «НВП «Сатурн» по 2014 рік. Основні напрямки діяльності Товариства наступного року.

4.         Затвердження річного звіту ПАТ «НВП «Сатурн» за 2014 рік.

5.         Затвердження звіту Наглядової ради за підсумками роботи у 2014 році. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6.         Затвердження висновків та звіту Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2014 році.

7.         Про виплату дивідендів (затвердження розміру річних дивідендів).

8.         Обрання Ревізійної комісії ПАТ «НВП «Сатурн».

9.        Про використання отриманого прибутку ПАТ «НВП САТУРН».

10.     Про використання ПАТ «НВП «Сатурн» кредитних ліній, які надають банки.

11.     Попереднє схвалення великих угод.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року, починаючи з 2 березня 2015 року, звернувшись до Правління Товариства за місцезнаходженням Товариства у вівторок та четвер з 10:00 до 11:30 години.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПАТ «НВП «Сатурн» з документами, пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2015 року — Півторацька Любов Макарівна, кімн.64, шостий поверх інженерного корпусу.

  Акціонери мають право особисто взяти участь у річних загальних зборах акціонерів або через представників (довірених осіб).

   УВАГА!

1. Для реєстрації акціонера для участі у загальних зборах акціонерів необхідно пред’явити:

—           паспорт громадянина України чи паспорт громадянина іншої країни;

—           для представника акціонера — паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої країни та довіреність, оформлену акціонером згідно з чинним законодавством України, та яка надає представнику повноваження представляти акціонера на зборах та голосувати з питань порядку денного.

 2. Звертаємо Вашу увагу, що якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладання власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах (п.10 розділу VI заключних та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України»).

Довідки за телефонами: (044) 403-09-18, (044) 403-08-09

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Правління ПАТ «НВП« Сатурн »

Найменування показникаПеріод 2014 р.Період 2013 р.
Усього активів 2195524421
Основні кошти1212412239
Довгострокові фінансові інвестиції 24662466
Запаси41524789
Сумарна дебіторська заборгованість 31814662
Грошові кошти та їх еквіваленти 32265
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 1669819850
Статутний капітал 500500
Довгострокові зобов’язання84052
Поточні зобов’язання 40193917
Чистий прибуток (або збиток)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 2 000 0002 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (прим.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)143145
Повернутися до Категории: Новини